Algemene voorwaarden 

Senzy by nature is opgezet door Marrit Langenberg, gevestigd in Putte (Brabant). Het aanbod is het coachen van hoogsensitieve kinderen en hun ouders. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Senzy by nature en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.  

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd hoeft de voor u gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. Bij afzeggingen binnen 24 uur bent u verplicht de gereserveerde afspraak te betalen. Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk via e-mail en telefoon.  

Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten van de coaching. Deze zijn te vinden in mijn vraag & aanbod. Ook kan hier altijd via een mail, bericht of telefonisch naar geïnformeerd worden. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd. 

Voor de betaling ontvangt u een factuur. De afnemer verplicht zich om binnen 7 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Senzy by nature, welke op de factuur wordt aangegeven. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, wordt een betalingsherinnering gestuurd. Indien de afnemer de betalingsherinnering niet betaald, is Senzy by nature genoodzaakt bij de 2de herinnering administratieve kosten te rekenen. Deze bedragen 15 euro per factuur. Indien de afnemer de factuur na 2 betalingsherinneringen nog niet voldaan heeft, is Senzy by nature genoodzaakt om de vorderingen uit handen te geven aan een derde partij. De kosten die hieraan verbonden zijn komen dan volledig voor uw rekening. 

Bij betalingsachterstand ben ik gerechtigd om de verdere coaching op te schorten, totdat de afnemer aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.  

Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Senzy by nature u aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts. Senzy by nature is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel mogelijk voorvloeiend uit of in verband met de geboden diensten door Senzy by nature tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Senzy by nature.  

Senzy by nature is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de coaching. De ondertekende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de coaching en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt.  Senzy by nature kan hier niet verantwoordelijk worden gehouden. 

Senzy by nature is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coaching sessies. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders/verzorgers. De ouder/verzorger (indien contact met derden nodig blijkt) hiervoor een apart document. 

De ouder/verzorger is niet verplicht om bij de afspraak in dezelfde ruimte als het kind aanwezig te zijn. Wel dient de ouder/verzorger telefonisch bereikbaar te zijn. De laatste 10 minuten van een coaching mag een ouder/verzorger aanschuiven en is er ruimte voor evaluatie en toelichting.